Sylabus

Cele przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest nie tylko próba lepszego uchwycenia i bardziej sugestywnego przedstawienia najistotniejszych zjawisk literatury powszechnej w XIX stuleciu, ale i wyposażenie studentów w narzędzia analityczne, ułatwiające odnalezienie się na literackiej mapie XIX wieku oraz umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych poszukiwań. Wprowadzenie w epokę, w której podział na dyscypliny artystyczne stawał się problemem narastającym i bardzo często kontestowanym, wymaga również połączenia historii literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo). To wszystko pozwoli na podjęcie zagadnień komparatystycznych (także w związku z literaturą polską), jak również interdyscyplinarnych. Co więcej, przewidziane w ramach przedmiotu prezentacje pozwolą studentom rozwinąć umiejętność pracy w grupie, zachęcą do twórczego myślenia o połączeniu literatury z nowoczesnymi mediami (np. multimedialne prezentacje problemów historycznoliterackich) oraz o atrakcyjnej formie zastosowania zdobywnej wiedzy w praktyce zawodowej.

 

Treści merytoryczne przedmiotu

W ramach przedmiotu Literatura powszechna studenci poznają przede wszystkim:

1. arcydzieła, jak też najbardziej wpływowe utwory oraz osobowości twórcze XIX wieku;

2. zjawiska tematyczne i genologiczne okresu romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu;

3. kulturę literacką, artystyczną i muzyczną po przełomie romantycznym;

4. zasadnicze podobieństwa i różnice między kręgami językowymi i tradycjami.


Program zajęć

1. Osoba prowadząca zajęcia proponuje program złożony z 8 tytułów ujętych w spisie tekstów literackich.

2. Wybrane zajęcia mogą rozpoczynać się krótką (10 do 15 min.) prezentacją przygotowaną przez studentów; decyzja o wyborze takich zajęć należy do prowadzącej je osoby.


Metody oceny

1. Kolokwium zaliczeniowe ma formę ustną i składa się z dwóch pytań:

∗ pytanie pierwsze dotyczy materiału omówionego na zajęciach;

∗ pytanie drugie związane jest z lekturami samodzielnie przygotowanymi przez studentów (każda osoba wybiera 2 teksty ze spisu tekstów literackich lub 1 tekst z tego spisu i 1 spoza niego – w tym przypadku konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie wyboru z osobą prowadzącą zajęcia).

2. Na końcową ocenę wpływ ma również aktywność na zajęciach, a także jakość ewentualnej prezentacji.

 

Pobierz pełny tekst - PDF

projekt i wykonanie - bspartner.pl